نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 13 شهريور 1396 ساعت 12:31 http://www.naftema.com/report/66081/جمع-آوری-نفت-زمین-سال-های-۱۳۳۰ -------------------------------------------------- برگی از تاریخ نفت عنوان : جمع آوری نفت از زمین در سال های ۱۳۳۰ -------------------------------------------------- زنان روستایی خوزستان هنگام جمع آوری نفت از روی زمین در دهه سال های ۱۳۳۰ متن : به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، زنان روستایی خوزستان هنگام جمع آوری نفت از روی زمین در دهه سال های 1330