نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 25 شهريور 1399 ساعت 8:08 http://www.naftema.com/news/127649/برنامه-درسی25-شهریور-مدرسه-تلویزیونی -------------------------------------------------- عنوان : برنامه درسی25 شهریور در مدرسه تلویزیونی -------------------------------------------------- برنامه دروس مقاطع مختلف تحصیلی اعلام شد. متن : به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما"، برنامه دروس مقاطع مختلف تحصیلی که قرار است امروز 25 شهریور از شبکه های 4، آموزش و معارف پخش شود، اعلام شد. شبکه آموزش: فنی وحرفه ای و کاردانش : ساعت٨ تا ٨:٣ بررسی استاندارد نازک دوزی رشته پوشاک ساعت٨:٣٠ تا ٩ مدیریت تولید رشته صنایع چوب-پایه١١ ساعت ٩ تا ٩:٣٠ پایگاه های اینترنتی رشته رایانه-پایه١٢ ساعت 20:50 تا 21:15 تجارت الکترونیک وامنیت شبکه پایه12رشته کامپیوتر ونرم افزار شاخه فنی حرفه ای. ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠ مفاهیم وکاربرد تولید محتوی-رشته کامپیوتر - مشترک پایه های 11و12 شاخه کاردانش ابتدایی: ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ فارسی و نگارش پایه اول ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ فارسی و نگارش پایه دوم ساعت ١١:٣۵ تا١٢ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه سوم ساعت ١٢ تا١ بازی و ریاضی پایه چهارم ساعت ١٢:٢۵ تا ١٢:۵٠ فارسی و نگارش پایه پنجم ساعت ١٣:١۵ تا ١٣:۴۵مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه ششم متوسطه اول: ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ علوم تجربی پایه هفتم (فصل اول ) ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ علوم تجربی پایه هشتم (فصل اول ) ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ علوم تجربی پایه نهم ( فصل اول ) دوره آموزش مجازی متوسطه: ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران موضوع: انجام پروژه عملی با پاورپوینت-۳ متوسطه دوم: ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ زیست شناسی١ پایه دهم رشته علوم تجربی ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠زیست شناسی ٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ زیست شناسی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی ساعت٢٠ تا٢٠:٢۵ درس فیزیک١ پایه دهم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ ریاضی ١ پایه دهم رشته علوم تجربی شبکه ۴ ساعت ۷:۳۰ درس جامعه شناسی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی ساعت ۸ درس جامعه شناسی۲ پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی ساعت ۸:۳درس جامعه شناسی۱ پایه۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی ساعت ۱۰:۱۵ درس زبان خارجی۳ پایه ۱۲ مشترک تمامی رشته ها ساعت ۱۰:۴۵ درس زبان خارجی۲ پایه۱۱ مشترک همه رشته ها ساعت ۱۱:۱۵ درس جغرافیای ایران پایه ۱۰مشترک همه رشته ها ساعت ۱۱:۴۵ درس حسابان ۲ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک ساعت ۱۲:۱۵ درس روانشناسی پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی ساعت ۱۲:۴۵ درس هندسه ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک ساعت ۱۳:۱۵ درس حسابان ۲ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک شبکه معارف ساعت ۱۵ درس تاریخ اسلام۳ پایه۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی ساعت ۱۵:۳۰ درس احکام ۳ پایه ۱۲ ساعت ۱۶ درس علوم معارف ۲ پایه ۱۱ ساعت ۱۶:۳۰ عربی زبان قران۳ پایه ۱۲