آمار نظرات
با توجه به عملکرد وزیر نفت در سالهای اخیر آیا با استیضاح و برکناری بیژن زنگنه، موافقید؟
بله
% ۸۷.۲
خیر
% ۱۲.۸
جمع کل: ۸۶ رأی