پتروشیمی
 
درمانگاه پتروشیمی اروند

۲۱ تير ۱۳۹۸ ۱۰:۱۷

مجمع پتروشیمی جم

۲۱ تير ۱۳۹۸ ۰۹:۰۳

مدیر عامل پتروشیمی شهید تندگویان

۱۹ تير ۱۳۹۸ ۰۹:۴۴

تقی صانعی

۱۹ تير ۱۳۹۸ ۰۹:۰۲

بازدید سفیر هند از شهرک پتروشیمی مکران

۱۸ تير ۱۳۹۸ ۱۵:۱۷

هلدینگ خلیج فارس

۱۸ تير ۱۳۹۸ ۱۲:۴۸

پتروشیمی

۱۸ تير ۱۳۹۸ ۱۱:۲۲

پتروشیمی نوری

۱۸ تير ۱۳۹۸ ۰۸:۲۹

هلدینگ خلیج فارس

۱۷ تير ۱۳۹۸ ۱۵:۱۷