نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 2 آذر 1400 ساعت 7:30 https://www.naftema.com/gallery/141422/1/پتروشیمی-کارون-فراخوان -------------------------------------------------- عنوان : پتروشیمی کارون فراخوان داد -------------------------------------------------- متن :