نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 9 مهر 1399 ساعت 9:02 https://www.naftema.com/news/128331/پاسخ-صندوق-نفت-اعتبار-باقیمانده-جیب-ورزش -------------------------------------------------- عنوان : پاسخ صندوق نفت به اعتبار باقیمانده جیب ورزش -------------------------------------------------- صندوق نفت در مورد اعتبار باقیمانده جیب ورزش کارت رفاهی پاسخ هایی را ارئه کرد. متن :   چرا معادل اعتبار ورزش وجه آن پرداخت نمی گردد؟  جهت ورزش، بودجه تعیین شده است و بر اساس پیش‌بینی امور ورزش چند برابر بودجه، اعتبار تعیین می شود و بر مبنای پیش بینی، قرار نیست تمام اعتبار هزینه گردد، چنانچه معادل اعتبار هزینه گردد، چند برابر بودجه خواهد شد و لذا قابل پرداخت نمی باشد. چرا اعتبار ورزش سوخت شد؟ با توجه به اینکه تمامی بودجه شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ هزینه شده، لذا بودجه ای نمانده که بر اساس آن اعتبار تعیین گردد. وجوه حاصل از اعتبار سوخت شده نزد صندوقها چگونه استفاده میشود؟ صندوقها سقف بودجه ورزش را هزینه خواهد کرد و چنانچه اعتبار های تعیین شده، استفاده نگردد به سرانه نقدی ورزش اضافه می گردد.