نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 21 مهر 1399 ساعت 7:17 https://www.naftema.com/news/128756/برنامه-درسی-دوشنبه۲۱-مهر-مدرسه-تلویزیونی -------------------------------------------------- عنوان : برنامه درسی دوشنبه۲۱ مهر در مدرسه تلویزیونی -------------------------------------------------- ​جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه برای امروز اعلام شد. متن :   به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "،   برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز دوشنبه۲۱ مهر ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است: شبکه ‌آموزش: ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت٨  تا ٨:٣٠ طراحی ۱  رشته گرافیک پایه ۱۰ شاخه کاردانش و فنی حرفه ای ساعت٨:٣٠ تا٩ آموزش نرم افزار اتوکد جلسه ۴  مشترک رشته ها  تمامی پایه ها ساعت ۹تا۹:۳۰ نازک دوزی (برش اولیه دامن) پایه ۱۰ شاخه  فنی وحرفه ای ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵  حقوق ودستمزد پایه ۱۱رشته حسابداری شاخه فنی وحرفه ای  ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ تاریخ هنر ایران رشته گرافیک پایه۱۰ شاخه فنی و حرفه ای پایه ابتدایی: ساعت۱۰:۳۰تا ١١علوم تجربی و تفکر پایه اول ساعت ١١ تا۱۱:۳۰بازی و ریاضی پایه دوم  ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰بازی و ریاضی  پایه سوم  ساعت۱۲:۱۰تا۱۲:۴۰فارسی و نگارش پایه چهارم ساعت۱۲:۴۰تا۱۳:۱۰بازی و ریاضی پایه پنجم  ساعت۱۳:۱۰تا۱۳:۴۰بازی و ریاضی پایه ششم متوسطه اول: ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵ریاضی- معرفی  عدد های علامت دار (فصل۲)  پایه هفتم ساعت ١۵تا١۵:٣٠ریاضی حل نمونه سوال از فصل ۱و۲  پایه هشتم  ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ریاضی  مجموعه ها و احتمال  پایه نهم    دوره آموزش مجازی متوسطه : ساعت ١۶تا ١۶:٣٠  آموزش مجازی الگو های طراحی اموزش مجازی متوسطه دوم  : ساعت ١۶:٣٠ تا١٧عربی و زبان قرآنی یک  پایه ۱۰ علوم تجربی و ریاضی فیزیک  ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠عربی و زبان قرآنی دو پایه ۱۱ علوم تجربی  و ریاضی فیزیک ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ عربی و زبان قرآنی ۳  پایه ۱۲رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک  ساعت ٢٠تا٢:٢۵ریاضی ترکیب توابع پایه۱۲ رشته علوم تجربی ساعت٢٠:٢۵تا٢:۵٠فیزیک سرعت لحظه ای پایه ۱۲ رشته علوم تجربی شبکه چهار: ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی. ساعت۸درس جغرافیای۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی. ساعت۸:۳۰درس منطق پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی. ساعت۱۰:۱۵درس فارسی۳پایه۱۲مشترک تمامی رشته ها. ساعت۱۰:۴۵درس انسان ومحیط زیست پایه۱۱مشترک تمام رشته ها. ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۳پایه۱۲مشترک تمامی رشته ها. ساعت۱۱:۴۵درس سلامت وبهداشت پایه۱۲مشترک تمام رشته ها. ساعت۱۲:۱۵درس جغرافیای۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی. ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک۱پایه ۱۰رشته ریاضی فیزیک. ساعت۱۳:۱۵درس مدیریت خانواده وسبک زندگی پایه۱۲مشترک تمام رشته ها. شبکه قرآن ومعارف اسلامی: ساعت۱۱درس هدیه آسمانی پایه سوم ابتدایی ساعت۱۱:۳۰درس آموزش قرآن پایه دوم ابتدایی. ساعت۱۵درس دین وزندگی۱پایه۱۰رشته  ریاضی و تجربی. ساعت۱۵:۳۰درس تاریخ اسلام۱و۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی. ساعت۱۶درس تحلیل فرهنگی پایه ۱۱رشته علوم ومعارف . ساعت۱۶:۳۰درس آموزش قرآن۸متوسطه دوره اول.