نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 23 دی 1399 ساعت 9:48 https://www.naftema.com/gallery/132058/1/موزه-بنزین-خانه-آبادان-نخستین-نفت -------------------------------------------------- عنوان : موزه بنزین خانه آبادان، نخستین موزه نفت -------------------------------------------------- اولین جایگاه سوخت ایران در شهر آبادان و در سال ۱۳۰۶ در این محل بنا شده است و ابتدا برای توزیع و فروش نفت سفید بوده است. سپس با ورود اتومبیل‌ها این جایگاه به پمپ بنزین هم تبدیل شد. متن :