نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 24 مهر 1399 ساعت 7:44 https://www.naftema.com/news/128894/برنامه-درسی-پنجشنبه۲۴-مهر-مدرسه-تلویزیونی -------------------------------------------------- عنوان : برنامه درسی پنجشنبه۲۴ مهر در مدرسه تلویزیونی -------------------------------------------------- ​جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه برای امروز اعلام شد. متن :  به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "،   برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز پنجشنبه۲۴ مهر ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است: شبکه ‌آموزش: ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت٨  تا ٨:٣٠مونتاژ و مونتاژ قطعات SMD  رشته الکترونیک پایه ۱۱ شاخه کاردانش و فنی حرفه ای ساعت٨:٣٠ تا٩نصب و راه اندازی پکیج گرمایشی پودمان یک پایه ۱۰ شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش ساعت ۹تا۹:۳۰سرویس چرخ خودرو پودمان یک رشته مکانیک خودرو پایه ۱۱ شاخه کار دانش و فنی وحرفه ای ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه ۱۱ شاخه فنی وحرفه ای و کاردانش ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰استاندارد کورل دراو پایه۱۰ شاخه فنی و حرفه ای پایه ابتدایی: ساعت۱۰:۳۰تا ١١فارسی و نگارش پایه اول ساعت ١١ تا۱۱:۳۰فارسی و نگارش پایه دوم ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰  بازی و ریاضی پایه سوم ساعت۱۲:۱۰تا۱۲:۴۰فارسی و نگارش پایه چهارم ساعت۱۲:۴۰تا۱۳:۱۰علوم تجربی پایه پنجم  ساعت۱۳:۱۰تا۱۳:۴۰فارسی و نگارش پایه ششم متوسطه اول: ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵عربی درس اول بخش سوم پایه هفتم ساعت ١۵تا١۵:٣٠عربی درس دوم (ترجمه) پایه هشتم  ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶عربی درس اول حل تمرین ها پایه نهم  دوره آموزش مجازی متوسطه : ساعت ١۶تا ١۶:٣٠آموزش مجازی سنجش الکترونیکی متوسطه دوم  :  ساعت ١۶:٣٠ تا١٧آمادگی دفاعی  پایه ۱۰ مشترک تمام رشته ها    ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠هویت اجتماعی پایه ۱۲علوم تجربی و ریاضی فیزیک  ساعت ١٧:٣٠ تا١٨زیست شناسی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم تجربی   ساعت٢٠تا٢:٢۵  فیزیک ۱ چگالی ویژگی‌های فیزیک مواد پایه۱۰ رشته علوم تجربی و ریاضی  ساعت٢٠:٢۵تا٢:۵٠ریاضی ۲ معادلات گویا و گنگ پایه ۱۱ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک شبکه چهار: ساعت۷:۳۰درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی. ساعت۸درس تاریخ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی. ساعت۸:۳۰درس نگارش۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها. ساعت۱۰:۱۵درس علوم وفنون ادبی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی. ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها. ساعت۱۱:۱۵درس علوم وفنون ادبی۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی علوم ومعارف اسلامی. ساعت۱۱:۴۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی. ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۳پایه۱۲رشته ریاضی فیریک. ساعت۱۲:۴۵درس هندسه۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک. ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک. شبکه قرآن ومعارف: ساعت۱۱درس هدیه آسمانی پایه ششم. ساعت۱۱:۳۰درس آموزش قرآن پایه ششم. ساعت۱۵درس عربی زبان قرآن۲پایه۱۱رشته  علوم ومعارف. ساعت۱۵:۳۰درس عربی زبان قرآن۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی. ساعت۱۶درس عربی زبان قرآن۳پایه۱۲رشته علوم ومعارف . ساعت۱۶:۳۰درس  پیامهای آسمانی  نهم درس اول متوسطه دوره اول.