۱
plusresetminus
تاریخ انتشاريکشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۹ - ۰۸:۳۴
کد مطلب : ۱۳۱۹۷۷

موفقیت پتروشیمی پردیس در تمدید ۵ گواهینامه سیستم های مدیریتی

برنامه ممیزی خارجی پتروشیمی پردیس جهت صدور گواهینامه های سیستم های مدیریتی ISO۹۰۰۱:۲۰۱۵, ISO۱۴۰۰۱:۲۰۱۵, OHSAS۱۸۰۰۱:۲۰۰۷, ISO۲۹۰۰۱:۲۰۱۰, HSE-MS طی چهار روز در سطح مجتمع برگزار شد.
موفقیت پتروشیمی پردیس در تمدید ۵ گواهینامه سیستم های مدیریتی
 به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "،   برنامه ممیزی خارجی پتروشیمی پردیس جهت صدور گواهینامه های سیستم های مدیریتی ISO۹۰۰۱:۲۰۱۵, ISO۱۴۰۰۱:۲۰۱۵, OHSAS۱۸۰۰۱:۲۰۰۷, ISO۲۹۰۰۱:۲۰۱۰, HSE-MS طی چهار روز در سطح مجتمع برگزار شد.
در این دوره از ممیزی که با حضور کارشناسان شرکت TUV Nord برگزار شد شرکت پتروشیمی پردیس موفق به تمدید گواهینامه های سیستم های مدیریتی بدون هیچگونه عدم انطباق گردید.
روﻳﻜﺮد و ﻃﺮح رﻳﺰی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ (MOC) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ ﺑﻴﻦ واﺣﺪﻫﺎی مرتبط، حذف ﻛﺎﻏﺬ در واﺣﺪﻫﺎی ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و اﺟﺮای ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﻴﺎت، ﺗﺠﻬﻴﺰات و ابزارها، وﺟﻮد زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در واﺣﺪ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ و استفاده از روش PS در نیازسنجی آﻣﻮزشی از جمله نقاط مثبتی بود که در این دوره از ممیزی خارجی مورد توجه ممیزان قرار گرفت.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی پردیس طی پیامی با تقدیر از زحمات همه اعضای خانواده بزرگ پردیس، اجرای زیرساخت های مناسب سیستم های مدیریتی و تلاش مدیران و کارکنان برای انجام فعالیت ها براساس شاخص ها و استانداردهای تدوین شده در طی سال های اخیر را از عوامل موفقیت شرکت در این دوره از ممیزی خارجی عنوان نمود.
دکتر غلامرضا جمشیدی در بخش دیگری از پیام خود آورده است: لازم است با بازنگری خط مشی سیستم های مدیریتی، انتخاب شاخص های مناسب برای تعیین اهداف، شفاف سازی ارتباطات و تعاملات بین فرایندها، بازنگری روش های مدیریت و کنترل hse پیمانکاران، کنترل مناسب انبارها، کنترل عملیات، تکمیل روش های ارزیابی ریسک و بررسی فعالیت ها در حوزه های فناوری اطلاعات، فرآیند PM، آموزش، فرآیند خرید، بازاریابی، مدیریت پسماند، فرآیند انتقال محصول اوره و محیط salvage، اقدامات اصلاحی مناسب جهت بهبود فرآیندها و ارتقای شاخص های عملکردی صورت گیرد.
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

آیا ایران درحال حذف شدن از مسیر ترانزیتی شرق به غرب است؟
مهندس آرین مهدی زاده/دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران-ترکیه
صنعت پتروشیمی؛ پیشران جهش تولید 
جواد باقرزاده/ سرپرست مالی پتروشیمی سبلان