تاریخ نفت
 
از کودتا تا تحریم نفت ایران

۲۸ مرداد ۱۳۹۸ ۱۰:۴۱

روزنگار نفت /بیست و نهم مرداد ماه ۱۳۳۰ و ۱۳۳۱

۲۸ مرداد ۱۳۹۸ ۰۸:۰۲

روزنگار نفت/نوزدهم مرداد ۱۳۴۶

۱۹ مرداد ۱۳۹۸ ۰۷:۵۸

شرکت نفت انگلیس و ایران

۱۶ مرداد ۱۳۹۸ ۰۷:۴۶

مصدق

۱۴ مرداد ۱۳۹۸ ۰۸:۰۱

مجلس شورای ملی

۱۲ مرداد ۱۳۹۸ ۰۸:۱۳

روزنگار نفت /پنجم مرداد ۱۳۵۳

۵ مرداد ۱۳۹۸ ۰۸:۲۹

روزنگار نفت/سي ام تير ماه سال ۱۳۳۱

۳۰ تير ۱۳۹۸ ۰۸:۱۰

پتروشيمي شيراز

۲۹ تير ۱۳۹۸ ۰۸:۲۰