پتروشیمی
 
آریاساسول تندیس جایزه ملی حسابرسی داخلی گرفت

۷ مرداد ۱۳۹۹ ۱۳:۱۷

سید رضا مرویان حسینی

۷ مرداد ۱۳۹۹ ۱۳:۰۱

پتروشیمی ایلام

۷ مرداد ۱۳۹۹ ۱۱:۴۱

ضعف تقاضای پتروشیمی چین ادامه دارد

۷ مرداد ۱۳۹۹ ۱۱:۳۴

شرکت کود شیمیایی اوره لردگان

۷ مرداد ۱۳۹۹ ۱۱:۱۷

نقش رسانه ها در مبارزه با فساد و رانت در صنعت پتروشیمی

۷ مرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۱۸

  مجمع سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

۷ مرداد ۱۳۹۹ ۰۷:۴۷

هلدینگ خلیج فارس

۷ مرداد ۱۳۹۹ ۰۷:۳۴

محاکمه سلطان پتروشیمی پایانی بر ٢۵ سال فساد

۶ مرداد ۱۳۹۹ ۱۵:۰۷