ارسال اين مطلب به دوستان

(( مستمری و عیدی بازنشستگان نفت واریز شد )) 
کاربرد روانکار در صنعت نیروگاهی
مهندس علیرضا آمار محمدی/ کارشناس ارشد روانکارهای خودرویی و صنعتی