اخبار و مطالب ما در سايت شما (News Feed)
RSS فرمتی استاندارد شده برای توزيع مطالب است.
نفت ما از اين فرمت برای ارائهء مطالب خود به سايتهای ديگر استفاده می کند. کانالهای RSS نفت ما شامل عنوان و خلاصهء مطلب همراه با تاريخ انتشار است که به صفحهء مطلب در سايت ما لينک شده است.
شما می توانيد از اين کانالهای RSS برای نمايش آخرين مطالب نفت ما در کليهء موضوعات در سايت خود بهره بجوئيد.
کانالهای RSS ما شامل10 مطلب جديد در هر بخش (مانند آخرين مقالات) و همچنين 10 مطلب پربينندهء هر بخش می باشد
تازه ترين عناوين
تازه ترين عناوين همه بخشها تازه ترين عناوين همه بخشها    تازه ترين عناوين همه بخشها
تازه ترين عناوين نفت تازه ترين عناوين نفت    تازه ترين عناوين نفت
تازه ترين عناوين گاز تازه ترين عناوين گاز    تازه ترين عناوين گاز
تازه ترين عناوين پالایش تازه ترين عناوين پالایش    تازه ترين عناوين پالایش
تازه ترين عناوين پتروشیمی تازه ترين عناوين پتروشیمی    تازه ترين عناوين پتروشیمی
تازه ترين عناوين سياست و نفت تازه ترين عناوين سياست و نفت    تازه ترين عناوين سياست و نفت
تازه ترين عناوين بین الملل تازه ترين عناوين بین الملل    تازه ترين عناوين بین الملل
تازه ترين عناوين نيرو و انرژی های نو تازه ترين عناوين نيرو و انرژی های نو    تازه ترين عناوين نيرو و انرژی های نو
تازه ترين عناوين آب و محيط زيست تازه ترين عناوين آب و محيط زيست    تازه ترين عناوين آب و محيط زيست
تازه ترين عناوين تاریخ نفت تازه ترين عناوين تاریخ نفت    تازه ترين عناوين تاریخ نفت
تازه ترين عناوين کتابخانه تازه ترين عناوين کتابخانه    تازه ترين عناوين کتابخانه
تازه ترين عناوين فراتر از نفت تازه ترين عناوين فراتر از نفت    تازه ترين عناوين فراتر از نفت
تازه ترين عناوين عکس تازه ترين عناوين عکس    تازه ترين عناوين عکس
پربيننده ترين عناوين
پربيننده ترين عناوين همه بخشها پربيننده ترين عناوين همه بخشها    پربيننده ترين عناوين همه بخشها
پربيننده ترين عناوين نفت پربيننده ترين عناوين نفت    پربيننده ترين عناوين نفت
پربيننده ترين عناوين گاز پربيننده ترين عناوين گاز    پربيننده ترين عناوين گاز
پربيننده ترين عناوين پالایش پربيننده ترين عناوين پالایش    پربيننده ترين عناوين پالایش
پربيننده ترين عناوين پتروشیمی پربيننده ترين عناوين پتروشیمی    پربيننده ترين عناوين پتروشیمی
پربيننده ترين عناوين سياست و نفت پربيننده ترين عناوين سياست و نفت    پربيننده ترين عناوين سياست و نفت
پربيننده ترين عناوين بین الملل پربيننده ترين عناوين بین الملل    پربيننده ترين عناوين بین الملل
پربيننده ترين عناوين نيرو و انرژی های نو پربيننده ترين عناوين نيرو و انرژی های نو    پربيننده ترين عناوين نيرو و انرژی های نو
پربيننده ترين عناوين آب و محيط زيست پربيننده ترين عناوين آب و محيط زيست    پربيننده ترين عناوين آب و محيط زيست
پربيننده ترين عناوين تاریخ نفت پربيننده ترين عناوين تاریخ نفت    پربيننده ترين عناوين تاریخ نفت
پربيننده ترين عناوين کتابخانه پربيننده ترين عناوين کتابخانه    پربيننده ترين عناوين کتابخانه
پربيننده ترين عناوين فراتر از نفت پربيننده ترين عناوين فراتر از نفت    پربيننده ترين عناوين فراتر از نفت
پربيننده ترين عناوين عکس پربيننده ترين عناوين عکس    پربيننده ترين عناوين عکس
مدیریت انبارداری و نگهداری کالای پروژه ها
عبدالامیر دیوان بچاری/مدیر سایت ngl۳۲۰۰
صنعت پتروشيمي همواره موجب افتخار براي كشور 
علي مصطفوي مدير عامل طرح پتروشيمي شيخ بهايي
چالشهای قیمت گذاری قیر صادراتی ایران
محسن ورزشکار ؛ کارشناس صنعت قیر