ارسال اين مطلب به دوستان

((  نامه ساینوپک به جعلی بودن اسناد کاتالیست شرکت گلوپک ))