آرشيو برچسب: آمار کرونا
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
آخرین آمار کرونا در ایران ۱۰ آذر

۱۰ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۱۳

آخرین آمار کرونا در جهان ۱۰ آذر <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۱۰ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۷:۱۶

آخرین آمار کرونا در ایران ۹ آذر <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۹ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۷

آخرین آمار کرونا در جهان ۹ آذر <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۹ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۰۵

آخرین آمار کرونا در ایران ۸ آذر

۸ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۱۶

آخرین آمار کرونا در ایران ۷ آذر <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۷ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۵۷

آخرین آمار کرونا در جهان ۷ آذر <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۷ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۱۷

آخرین آمار کرونا در ایران ۶ آذر <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۶ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۲۴

چین چگونه کرونا را کنترل کرد؟

۶ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۰۷

آخرین آمار کرونا در جهان ۶ آذر <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۶ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۷:۵۹

آخرین آمار کرونا در ایران ۵ آذر <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۵ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۷

آخرین آمار کرونا در جهان ۵ آذر <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۵ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۷:۲۷

آخرین آمار کرونا در ایران ۴ آذر <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۴ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۸

آخرین آمار کرونا در جهان ۴ آذر

۴ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۴

آخرین آمار کرونا در ایران ۳ آذر <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۳ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۳

آخرین آمار کرونا در جهان ۳ آذر <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۳ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۷:۳۰

آخرین آمار کرونا در ایران ۲ آذر ماه <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۲ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۱۳

آخرین آمار کرونا در جهان ۲ آذر

۲ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۵۲

آخرین آمار کرونا در ایران ۱ آذر <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۱ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۷

آخرین آمار کرونا در جهان ۱ آذر <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۱ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۷:۴۶